term of use


ข้อกำหนดการใช้งาน & นโยบายความเป็นส่วนตัว

มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการใช้งาน

 • การใช้บริการจากเว็บไซต์ “อีซี่เอดีสกรีนนิ่งดอทคอม” (EasyADscreening.com) ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้

 • การใช้เว็บไซต์ ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและความรู้ทั่วไปเท่านั้น บางส่วนของเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ชมเฉพาะกลุ่ม เช่น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ การเข้าใช้งานข้อมูลในเว็บไซต์ของท่านอยู่ภายใต้บังคับของ สัญญาข้อกำหนดการใช้นี้ การเข้าใช้เว็บไซต์ถือว่าท่านยอมรับสัญญาข้อกำหนดการใช้นี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ

 • EasyADscreening.com มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างเคร่งครัด ไม่สนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นใด ท่านต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติดังกล่าว กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 • ข้อมูลทั้งหลายที่ได้รับจากเจ้าของสิทธิบัตรเว็บไซต์ EasyADscreening.com อันได้แก่ ข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ และเนื้อหาใดๆที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ EasyADscreening.com นั้นมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลศึกษาค้นคว้าเท่านั้น

 • ข้อมูลเหล่านี้มิได้มุ่งหมายเพื่อทดแทนคำแนะนำ, วินิจฉัยโรค หรือการรักษาโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ใดใด เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลอื่นประกอบการตัดสินใจร่วมด้วย ท่านควรจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้รักษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโดยตรง

 • เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เรียบเรียงขึ้นตามช่วงเวลาที่จัดทำเท่านั้น การพัฒนาความรู้และการวิจัยใหม่ๆที่เกิดขึ้นในภายหลัง อาจทำให้เกิดข้อแนะนำที่แตกต่างจากนี้ได้

 • บทความและสื่อต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นการเรียบเรียงและสะท้อนความเห็นของผู้เขียนหรือผู้จัดทำแต่ละรายเท่านั้น คณะจัดทำเว็บไซต์“EasyADscreening.com”ไม่ขอรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการใช้ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว

 • เว็บไซต์นี้และข้อมูลที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์นี้ มิได้มุ่งหมายในการระบุว่าผู้ป่วยรายใดรายหนึ่งหรือการเจ็บป่วยกรณีใดกรณีหนึ่งจะต้องใช้ยาแบบใด ขนาดเท่าใด หรือไม่ควรใช้ยาแบบใด ขนาดใด ผู้ป่วยแต่ละรายอาจจะมีความจำเป็นเฉพาะราย การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเนื่องมาการนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไปใช้ประโยชน์

 • ลิงก์ในเว็บไซต์นี้ อาจนำท่านไปยังเว็บไซต์นอกเครือข่ายได้ ซึ่งทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหา ความปลอดภัย หรือการทำงานของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้ โปรดทราบว่าลิงก์ต่าง ๆ ที่มีจัดทำขึ้นด้วยความสุจริตใจ และทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจตามมาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และลิงก์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่ได้หมายถึงการให้การรับรองจากเว็บไซต์นี้ เราจึงขอให้ท่านอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้าชมอย่างระมัดระวัง

 • เว็บไซต์ EasyADscreening.com อนุญาตให้ท่านดูหรือดาวน์โหลดข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ EasyADscreening.com เพื่อการใช้งานส่วนตัวของท่านเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในเชิงธุรกิจว่าด้วยลิขสิทธิ์ความเป็นเจ้าของดังนี้ : “©2018, EasyADscreening.com, All rights reserved” การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฏหมายได้กำหนดไว้

 • เว็บไซต์ EasyADscreening.com มีสิทธิ์ในการพิจารณาสื่อทุกชนิดก่อนที่จะนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์และมีสิทธิ์ในการลบสื่อทุกชนิดไม่ว่าจะโดยเหตุผลใด เวลาใดก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อจำกัดเรื่องค่าเสียหาย (Limitation of Liability)

 • ผู้ใช้งานเว็บไซต์ “EasyADscreening.com” ตกลงว่าทางเว็บไซต์จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใด ๆ อันหมายความรวมถึงความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือโดยเฉพาะเจาะจง หรือโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านได้เข้าถึงเว็บไซต์ “EasyADscreening.com”  หรือการที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้

การเปลี่ยนแปลง

 • ทางเว็บไซต์ EasyADscreening.com ขอสงวนสิทธิอย่างเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติม หรือเอาออกซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขการใช้งานนี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานนี้จะมีผลทันทีเมื่อได้ทำการแก้ไขเสร็จสิ้น หากท่านยังใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notes)

 • การให้ข้อมูลใด ๆ ก็ตามในเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง และท่านยอมรับว่าการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนใด ๆ ของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ EasyADscreening.com นั้น หมายความว่าท่านได้ยอมรับและได้ตกลงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ EasyADscreening.com ซึ่งทางเว็บไซต์จะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวของท่านเป็นอย่างดีที่สุด และในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ถูกจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hacking) และมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของทางเว็บไซต์ หรือเกิดสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ทางเว็บไซต์ EasyADscreening.com ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

 • เว็บไซต์ EasyADscreening.com เคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของท่านและได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นสำคัญ โดยทางเว็บไซต์ขอให้คำมั่นว่า “ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะไม่อนุญาตหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของท่านได้ ตลอดจนจะไม่เปิดเผยข้อมูลในการติดต่อของท่านต่อสาธารณะและบุคคลที่สามในทุก ๆ กรณี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น แต่โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทางเว็บไซต์ทราบว่าท่านคือใคร อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของท่าน

 

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบาย โปรดส่งคำถามของคุณมาได้ที่หน้าเพจ ติดต่อเว็บไซต์ EasyADscreening.com