จำนวนผู้ทำแบบดสอบทั้งหมด 336 คน

แบบประเมินความเสี่ยงสมองเสื่อม
Thai Alzheimer’s questionnaire (TAQ)

คนที่ท่านรู้จัก..จะเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่า..?
ท่านสามารถใช้ แบบคัดกรองสำหรับหาผู้ป่วยที่สงสัยสมองเสื่อม โดยใช้วิธีสอบถามจากญาติหรือผู้ดูแลที่ใกล้ชิด แบบสอบถามนี้ใช้ได้ง่าย เพียงตอบคำถามถูกผิด ระบบจะประมวลผลและรวมคะแนน ท่านก็จะทราบว่าคนที่ท่านรักต้องสงสัยเป็นโรคสมองเสื่อมหรือไม่ ควรทำอย่างไรต่อ..

แบบประเมิน TAQ 21 ข้อถูกพัฒนาและประเมินความเที่ยงตรงโดย อดิศักดิ์ กิตติสาเรศ, สุรัตน์ ตันประเวช, สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย, ศิวาพร จันทร์กระจ่าง
1. หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนเพื่อทดสอบ

ชาย หญิง

แบบประเมินความเสี่ยงสมองเสื่อม
Thai Alzheimer’s questionnaire (TAQ)


ข้อแนะนำ : ควรให้บุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ประเมินเพื่อให้คำตอบตรงตามความจริงมากที่สุด
1. คนที่คุณดูแลเป็นคนขี้ลืมหรือไม่
2. ถ้าใช่ เขามีอาการขี้ลืมมากขึ้นภายใน 2-3 ปีท่ีผ่านมาหรือไม่
3. คนที่คุณดูแล ชอบถามซ้ำหรือพูดซ้ำประโยคเดิมหรือเรื่องเดิมๆ หลายครั้งในวันเดียวหรือไม่
4. คุณต้องคอยเตือนย้ำเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องนัด หรือผู้ป่วยลืมนัดบ่อยๆ
5. เขาวางของผิดที่มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
6. เขาจะสงสัยว่า มีใครซ่อนหรือขโมยของ ถ้าหาของนั้นไม่พบ
7. เขามักจําวัน วันที่ เดือน ปี และเวลาไม่ได้ หรือ เช็คดูวันที่ มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน
8. เขารู้สึกหลงเมื่อไปสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย
9. เมื่ออยู่นอกบ้านหรือขณะเดินทางเขาจะรู้สึกสับสนมากกว่าอยู่ที่บ้าน
10. ถ้าไม่นับขีดจํากัดด้านร่างกาย เขามีปัญหาด้านการการรับ-จ่ายเงิน (การใช้จ่ายเงินสด, การคํานวณเงินทอน)
11. เขามีปัญหาการจ่ายบิลค่าใช้จ่าย หรือการจัดการเร่ืองการเงิน (บิลค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์, ค่าบัตรเครดิต)
12. เขาลืมกินยาหรือกินยาไม่สม่ำเสมอ
13. เขาขับรถหลงทาง หรือทําให้คุณกังวลเกี่ยวกับการขับรถของเขา
14. เขาใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เคยทําทุกวันได้ยากขึ้น เช่น เตาหุงต้ม, โทรศัพท์, รีโมทคอนโทรล
15. ถ้าไม่นับขีดจํากัดด้านร่างกายเขาทําความสะอาดบ้าน หรือซ่อมแซมของใช้ในบ้านได้ลําบากกว่าเดิม
16. ถ้าไม่นับขีดจํากัดด้านร่างกาย เขาเลิกเล่นกีฬา หรืองานอดิเรกที่ทําเป็นประจํา
17. เขาเริ่มหลงทางในพื้นที่ๆคุ้นเคย เช่นในละแวกบ้าน
18. เขาไม่เข้าใจทิศหรือจําทางไม่ได้
19. เขามีปัญหาในการนึกคําเรียกสิ่งต่างๆ นอกจากชื่อคน
20. เขาสับสนในการเรียกชื่อสมาชิกในครอบครัว หรือในกลุ่มเพื่อนสนิท
21. เขาไม่เข้าใจทิศหรือจําทางไม่ได้

คุณ หรือ ญาติของท่านได้ คะแนน

สงสัยมีภาวะผิดปกติทางพุทธิปัญญาเล็กน้อย (Mild cognitive impairment)
ท่านเริ่มมีความผิดปกติของสมองเพียงเล็กน้อย ควรค้นหาปัจจัยเสี่ยง และควบคุม ติดตามอาการ

หากมี คะแนนที่เพิ่มมากขึ้น ควรพบแพทย์ คลิกที่นี่
สงสัยมีภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)
ควรพบแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุ และทำการรักษา คลิกที่นี่
ภาวะความจำปกติ (Normal cognition)
ท่านมีความจำปกติ ควรหลีกเลี่ยงและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
เริ่มทำแบบสอบถามใหม่ เข้าสู่เว็บไซต์ พิมพ์ผลทดสอบ
ท่านสามารถ Share link "แบบ ทดสอบสมองเสื่อม" ให้ เพื่อนของท่านได้ ผ่านทาง Facebook